جستجو

کاربرد استفاده از میکر و مدل محیط متخلخل در صنعت نفت

70,000 تومان
decrease increase
اشترک گذاری

میکرومدل یک محیط متخلخل شفاف است؛ که دارای قابلیتها و مزایایی هست. مانند: امکان
مطالعه مشاهدهای (تصویربردای) برهمکنش سیالات و سنگ و سیال، امکان طراحی و استفاده از
محیط های متخلخل متفاوت و شبه واقعی در مقیاس حفره، امکان بررسی راندمان تولید در تزریق
سیالات مختلف به سنگ مخزن و درک پدیدههای اصولی و پایه حاکم بر تولید نفت. به منظور
آشنایی هرچه بیشتر محققان و پژوهشگران در راستای کاربردهای میکرومدل های محیط متخلخل
در صنعت نفت، نگارش و تالیف این کتاب انجام شده و سعی گردیده تا مطالب به تفصیل و جامع

معرفی و توضیح داده شوند

میکرومدل یک محیط متخلخل شفاف است؛ که دارای قابلیتها و مزایایی هست. مانند: امکان
مطالعه مشاهدهای (تصویربردای) برهمکنش سیالات و سنگ و سیال، امکان طراحی و استفاده از
محیط های متخلخل متفاوت و شبه واقعی در مقیاس حفره، امکان بررسی راندمان تولید در تزریق
سیالات مختلف به سنگ مخزن و درک پدیدههای اصولی و پایه حاکم بر تولید نفت. به منظور
آشنایی هرچه بیشتر محققان و پژوهشگران در راستای کاربردهای میکرومدل های محیط متخلخل
در صنعت نفت، نگارش و تالیف این کتاب انجام شده و سعی گردیده تا مطالب به تفصیل و جامع

معرفی و توضیح داده شوند

برچسب های محصول
فیلترها
Sort
display