جستجو

امنیّت انرژی؛ قطب نمای گمشدگان معبد آینده

انرژی بـه عنـوان یكـی از مهم‌ترین عوامـل تولیـد، امـروز سـهم بزرگـی در رشـد و توسـعه اقتصادی كشورها داشته و بیشترین نقش را در توسعه تمدن اخیر بشری ایفا كرده است. ایـن نقش از حمل و نقل گرفته تا تولید غذا و فراهم سازی خـدمات درمـانی و بهداشـتی روز بـه روز پررنگ تر هم می¬شود. برای تداوم عرضه انرژی در راستای استمرار بهـره‌ وری از آن، بایـستی سرمایه گذاری‌های زیادی صورت پذیرد. به همین دلیـل امنیـت انـرژی تـا بـدین حـد مـورد توجه سیاستگذاران انرژی در سراسر جهان بوده است.
60,000 تومان
اشترک گذاری

در این کتاب ابتدا به موضوع تعریف و بررسی و اهمیت امنیت انرژی می‌پردازیم، سپس در باب سوخت­های فسیلی به بحث می­پردازیم. در ادامه به تاثیرات سوخت­های فسیلی بر اقلیم کره زمین و زیست کره می­پردازیم. مسئله توافقنامه­های بین المللی از جمله توافق­نامه پاریس نیز مورد توجه خواهد بود! همچنین ارائه راه حل در راستای آسیب­های سوخت های فسیلی با معرفی انواع انرژی­های تجدیدپذیر نیز یکی دیگر از فصول این کتاب را تشکیل خواهد داد. در پایان به بررسی معایب و مضرات انرژی­های تجدیدپذیر می­پردازیم تا متوجه شویم این انرژی­ها نیز به خودی خود بی عیب نیستند!

در این کتاب ابتدا به موضوع تعریف و بررسی و اهمیت امنیت انرژی می‌پردازیم، سپس در باب سوخت­های فسیلی به بحث می­پردازیم. در ادامه به تاثیرات سوخت­های فسیلی بر اقلیم کره زمین و زیست کره می­پردازیم. مسئله توافقنامه­های بین المللی از جمله توافق­نامه پاریس نیز مورد توجه خواهد بود! همچنین ارائه راه حل در راستای آسیب­های سوخت های فسیلی با معرفی انواع انرژی­های تجدیدپذیر نیز یکی دیگر از فصول این کتاب را تشکیل خواهد داد. در پایان به بررسی معایب و مضرات انرژی­های تجدیدپذیر می­پردازیم تا متوجه شویم این انرژی­ها نیز به خودی خود بی عیب نیستند!

فیلترها
Sort
display