جستجو

تاخیر در پیمان

35,000 تومان
اشترک گذاری

کمتر پروژه ای را می توان در کشوریافت که با مسئله تاخیر مواجه نشده باشد و از این رو ،موضوع تاخیرات در پروژه به امری بدیهی تبدیل گردیده است . و عموما طرفین قرارداد درخصوص تاخیرات  اقدام به مکاتبات متعدد و نهایتا به توافق خواهند رسید .اندک موضوعات غیر قابل توافق هم در محاکم صالحه منجر به رای قطعی میگرددکه می باید مورد پذیرش طرفین قرار گیرد . همچنین گاهی بخشنامه و دستورالعمل های صادر شده از مراجع ذی صلاح، نیز خسارات های بوجود آمده را جبران نمی کنند .

کتاب حاضر به واسطه  سالها  تجربه حضور در پروژه های زیر بنایی ، نفت وگاز و پتروشیمی ،آموزش و مشاوره تالیف گردیده تا با بررسی دقیق موضوع و طرح مسئله ، بخشنامه های رایج و پرسش و پاسخ های معمول ، مورد استفاده مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره های شرکت های کارفرمایی و پیمانکاری ،کارشاسان  فنی ،حقوقی و قراردادی شرکت ها و جامعه مهندسین علاقمند قرار گیرد.

 

کمتر پروژه ای را می توان در کشوریافت که با مسئله تاخیر مواجه نشده باشد و از این رو ،موضوع تاخیرات در پروژه به امری بدیهی تبدیل گردیده است . و عموما طرفین قرارداد درخصوص تاخیرات  اقدام به مکاتبات متعدد و نهایتا به توافق خواهند رسید .اندک موضوعات غیر قابل توافق هم در محاکم صالحه منجر به رای قطعی میگرددکه می باید مورد پذیرش طرفین قرار گیرد . همچنین گاهی بخشنامه و دستورالعمل های صادر شده از مراجع ذی صلاح، نیز خسارات های بوجود آمده را جبران نمی کنند .

کتاب حاضر به واسطه  سالها  تجربه حضور در پروژه های زیر بنایی ، نفت وگاز و پتروشیمی ،آموزش و مشاوره تالیف گردیده تا با بررسی دقیق موضوع و طرح مسئله ، بخشنامه های رایج و پرسش و پاسخ های معمول ، مورد استفاده مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره های شرکت های کارفرمایی و پیمانکاری ،کارشاسان  فنی ،حقوقی و قراردادی شرکت ها و جامعه مهندسین علاقمند قرار گیرد.

 

فیلترها
Sort
display