جستجو

دوره بندی تاکتیـکی یک الگوی تمرینی موفق و اثبات شده

در هر رده و موقعیتی که باشید یکبار خواندن این کتاب حتی بدون انجام تمرینات آن، تأثیر مثبتی بر نحوه تفکر و دیدگاه شما خواهد داشت.
25,000 تومان
اشترک گذاری

به جرأت میتوان گفت که همه مربیان آرزو ی داشتن تیمی موفق و برنده را در سر میپرورانند،
به ویژه در شرایط فوتبال امروز که رقابت بسیار شدید است. داشتن یک برنامه تمرینی راهبردی
میتواند مسیر شما را به سمت این هدف هموارتر سازد. ممکن است بسیاری از شما مربیان
ایدهها و برنامههای خوبی برای کسب موفقیت و پیروزی در رقابتهای پیش رو ی خود داشته
باشد و شاید هم اقداماتی در این راستا انجام داده باشید، و موفقیتهایی نیز کسب کرده
.باشید

 

به جرأت میتوان گفت که همه مربیان آرزو ی داشتن تیمی موفق و برنده را در سر میپرورانند،
به ویژه در شرایط فوتبال امروز که رقابت بسیار شدید است. داشتن یک برنامه تمرینی راهبردی
میتواند مسیر شما را به سمت این هدف هموارتر سازد. ممکن است بسیاری از شما مربیان
ایدهها و برنامههای خوبی برای کسب موفقیت و پیروزی در رقابتهای پیش رو ی خود داشته
باشد و شاید هم اقداماتی در این راستا انجام داده باشید، و موفقیتهایی نیز کسب کرده
.باشید

 

برچسب های محصول
فیلترها
Sort
display