جستجو

روش‎ های پژوهش و آماری در مدیریت ورزشی

ساختار کتاب این کتاب مبتنی بر مفهوم "فرایند پژوهش " است. در حالی که می توان ادعا کرد که تصور ما از روند پژوهش شاید خیلی مرتب و منظم باشد ، ولی پژوهش های "زندگی واقعی" بندرت از چنین رویکرد ساختارمندی پیروی نمی کند ، اما با این وجود ، یک چارچوب مفید برای توسعه درک پژوهش های ورزشی است.
200,000 تومان
decrease increase
اشترک گذاری

بخش اول به مرور فرایند پژوهش در مدیریت ورزش اختصاص دارد.  فصل های اول مفاهیم و سنت های پژوهش را معرفی می کنند و مربوط به تئوری و فلسفه اساسی پژوهش های ورزشی هستند. فصل اول  اصول مهم پژوهش ها ی مدیریت ورزش را معرفی می کند.فصل دوم فرایند پژوهش در مدیریت ورزشی را معرفی می کند. فصل سوم شناسایی مسئله ی پژوهش، بررسی پیشینه پژوهش، و ملاحظات اخلاقی رابیان می کند. بخش دوم پژوهش کمّی را برای پژوهشگران مدیریت ورزشی معرفی می کند. فصل چهارم به بیان طرح های پژوهشی برای مطالعات کمّی می پردازد.فصل پنجم روش های جمع آوری داده  برای یک مطالعه کمّی را معرفی می کند.فصل ششم به تحلیل داده کمّی در پژوهش مدیریت ورزشی می پردازد. بخش سوم: روش های آماری برای پژوهشگران مدیریت ورزشی است.در فصل هفتم مقدمه ای بر آمار استنباطی ارایه شده است.فصل هشتم همبستگی و تحلیل رگرسیون را معرفی می کند.فصل نهم به تعیین تفاوت میان گروه ها و درفصل دهم به معرفی آزمون کای دو  و ضریب همبستگی رتبه‌ای اسپیرمن پرداخته شده است.بخش سوم تحت عنوان کتاب کار به مجموعه حاضر اضافه شده است و یکی از کاربردی ترین بخش های کتاب محسوب می شود که در آن دانشجویان به تمرین عملی آموخته های خود می پردازند.

بخش اول به مرور فرایند پژوهش در مدیریت ورزش اختصاص دارد.  فصل های اول مفاهیم و سنت های پژوهش را معرفی می کنند و مربوط به تئوری و فلسفه اساسی پژوهش های ورزشی هستند. فصل اول  اصول مهم پژوهش ها ی مدیریت ورزش را معرفی می کند.فصل دوم فرایند پژوهش در مدیریت ورزشی را معرفی می کند. فصل سوم شناسایی مسئله ی پژوهش، بررسی پیشینه پژوهش، و ملاحظات اخلاقی رابیان می کند. بخش دوم پژوهش کمّی را برای پژوهشگران مدیریت ورزشی معرفی می کند. فصل چهارم به بیان طرح های پژوهشی برای مطالعات کمّی می پردازد.فصل پنجم روش های جمع آوری داده  برای یک مطالعه کمّی را معرفی می کند.فصل ششم به تحلیل داده کمّی در پژوهش مدیریت ورزشی می پردازد. بخش سوم: روش های آماری برای پژوهشگران مدیریت ورزشی است.در فصل هفتم مقدمه ای بر آمار استنباطی ارایه شده است.فصل هشتم همبستگی و تحلیل رگرسیون را معرفی می کند.فصل نهم به تعیین تفاوت میان گروه ها و درفصل دهم به معرفی آزمون کای دو  و ضریب همبستگی رتبه‌ای اسپیرمن پرداخته شده است.بخش سوم تحت عنوان کتاب کار به مجموعه حاضر اضافه شده است و یکی از کاربردی ترین بخش های کتاب محسوب می شود که در آن دانشجویان به تمرین عملی آموخته های خود می پردازند.

برچسب های محصول
فیلترها
Sort
display