جستجو

مدیریت صحیح گازهای مشعل در ایران

انرژی بهعنوان اصلیترین نیاز ساختار صنایع مختلف، نقش غیرقابل انکاری در جهان دارد. همواره سوختهای فسیلی بهعنوان مهمترین منبع انرژی در جهان مورد استفاده قرار گرفتهاند. با توجه به اینکه مصرف این نوع انرژی با در نظر گرفتن قیمت آن نسبت به دیگر سوختها از جمله منابع تجدیدپذیر بسیار مناسب است، هنوز هم استفاده از سوختهای فسیلی در رتبه اول مصرف قرار دارد.
70,000 تومان
اشترک گذاری

در مراحل استحصال نفت مقادیری گاز طبیعی هم که در لایههای نفتی، همراه با
نفت خام وجود دارد که به هنگام استخراج، همراه نفت از چاه خارج میشود. با نزدیکتر
شدن نفت خام به سطح زمین، این گازهای طبیعی بهتدریج با فشار اتمسفر، همفشار
شده و درنتیجه، میعانات سبک همراه نفت خام هم تبخیر میشوند و به حالت گاز
درمیآیند؛ مجموع این گازها را «گاز همراه نفت »
1میگویند. گازهای همراه، بهمنظور
افزایش ایمنی تجهیزات و جلوگیری از خطرهای بالقوه، مانند انفجار و سایر خطرات
احتمالی ناشی از افزایش فشار و همچنین شعلهور شدن گازهای پرفشار در مسیر
استحصال نفت، در محل تولید سوزانده میشوند؛ که به این عمل، سوزاندن گازهای
همراه نفت خام یا فلرینگ گفته میشود

در مراحل استحصال نفت مقادیری گاز طبیعی هم که در لایههای نفتی، همراه با
نفت خام وجود دارد که به هنگام استخراج، همراه نفت از چاه خارج میشود. با نزدیکتر
شدن نفت خام به سطح زمین، این گازهای طبیعی بهتدریج با فشار اتمسفر، همفشار
شده و درنتیجه، میعانات سبک همراه نفت خام هم تبخیر میشوند و به حالت گاز
درمیآیند؛ مجموع این گازها را «گاز همراه نفت »
1میگویند. گازهای همراه، بهمنظور
افزایش ایمنی تجهیزات و جلوگیری از خطرهای بالقوه، مانند انفجار و سایر خطرات
احتمالی ناشی از افزایش فشار و همچنین شعلهور شدن گازهای پرفشار در مسیر
استحصال نفت، در محل تولید سوزانده میشوند؛ که به این عمل، سوزاندن گازهای
همراه نفت خام یا فلرینگ گفته میشود

برچسب های محصول
فیلترها
Sort
display