جستجو

نگرشی بر مکاتب سیاسی، فلسفی، دینی

45,000 تومان
اشترک گذاری

کتاب نـگرشـی بر مـکاتب ، حاصل بیش از سه سـال مطالعـه و تحقیـق بر روی مـکتب های مختلف است که به معـرفی و کنـکاش درباره مـهم ترین و پرکـاربردترین مـکتب های سیـاسی ، فلسـفی و دینـی جهـان می پردازد و بصورت دایره الـمعـارف کوچـکی بـرای شنــاخت و بررسـی آن ها در حوزه علـوم انسانی و علـوم اجتمـاعـی به دانش آموزان ، دانشجویان ، معلمان و همه علاقمنـدان و جویندگان علم و معرفت پیشنهاد می شود این کتـاب به عنـوان یک منبع علمـی در مـطالعـات و تحقیقـات درسـی دانش آمـوزان و دانشجـویـان بویـژه ، برای رشتـه های جامعه شنـاسـی ، مطالعـات فـرهنـگی علـوم سیـاسی ، فلسفــه ، تاریـخ ، معـارف و الهیــات و بـرای همـه کسـانی که به دنبـال افـزایش معلـومـات و اطلاعات عمومی هستند، می تواند کاربرد داشتـه باشد

کتاب نـگرشـی بر مـکاتب ، حاصل بیش از سه سـال مطالعـه و تحقیـق بر روی مـکتب های مختلف است که به معـرفی و کنـکاش درباره مـهم ترین و پرکـاربردترین مـکتب های سیـاسی ، فلسـفی و دینـی جهـان می پردازد و بصورت دایره الـمعـارف کوچـکی بـرای شنــاخت و بررسـی آن ها در حوزه علـوم انسانی و علـوم اجتمـاعـی به دانش آموزان ، دانشجویان ، معلمان و همه علاقمنـدان و جویندگان علم و معرفت پیشنهاد می شود این کتـاب به عنـوان یک منبع علمـی در مـطالعـات و تحقیقـات درسـی دانش آمـوزان و دانشجـویـان بویـژه ، برای رشتـه های جامعه شنـاسـی ، مطالعـات فـرهنـگی علـوم سیـاسی ، فلسفــه ، تاریـخ ، معـارف و الهیــات و بـرای همـه کسـانی که به دنبـال افـزایش معلـومـات و اطلاعات عمومی هستند، می تواند کاربرد داشتـه باشد

برچسب های محصول
فیلترها
Sort
display