جستجو

کاربرد فناوری نانو در صنعت نفت

به منظور آشنایی هرچه بیشتر محققان و پژوهشگران در راستای کاربردهای نانو مواد در صنعت نفت، نگارش و تالیف این کتاب انجام شده و سعی گردیده تا مطالب به تفصیل و جامع معرفی و توضیح داده شوند.
70,000 تومان
اشترک گذاری

صنعت نفت یكی از مهمترین صنایع در سطح دنیا است؛ که توانسته توجه زیادی را به
خود جلب کند. یكی از بخشهایی که محققان و شرکتهای مطرح دنیا بر روی آن
تمرکز کردهاند، استفاده از فناوری نانو درصنعت نفت است. امروزه میتوان به وضوح
نقش فناوری نانو را در جهان اطراف خود درک کرد و با توجه به اهمیت و گسترده
بودن صنعت نفت، فناوری نانو توانسته جایگاه به خصوصی را در دهههای اخیر برای
خود رقم بزند. با استفاده از این فناوری میتوان هزینههای عظیمی را کاهش داد و
همچنین میتوان درآمد بالایی را بدست آورد. کاهش هزینه مصرفی و بدست آوردن
سود بیشتر برای صنعت نفت میتواند دلیل بسیار مهمی برای استفاده از این فناوری
نوین در صنعت نفت باشد. فناوری نانو به چندین زیر مجموع بزرگ و کاربردی تقسیم
میشود؛ که ما در این کتاب سعی کردهایم کاربردهای مهم و بسیار ضروری را با استفاده
از نانو مواد بررسی کنیم. نانو مواد توانسته خود را به راحتی در بخشهای پرهزینه و
همچنین کاربردی صنعت نفت مانند گل حفاری، سیمان حفاری، تجهیزات، آزمایشات
و شبیهسازی، عملیات ازدیاد برداشت، پتروشیمیها و... به خوبی جای دهد

صنعت نفت یكی از مهمترین صنایع در سطح دنیا است؛ که توانسته توجه زیادی را به
خود جلب کند. یكی از بخشهایی که محققان و شرکتهای مطرح دنیا بر روی آن
تمرکز کردهاند، استفاده از فناوری نانو درصنعت نفت است. امروزه میتوان به وضوح
نقش فناوری نانو را در جهان اطراف خود درک کرد و با توجه به اهمیت و گسترده
بودن صنعت نفت، فناوری نانو توانسته جایگاه به خصوصی را در دهههای اخیر برای
خود رقم بزند. با استفاده از این فناوری میتوان هزینههای عظیمی را کاهش داد و
همچنین میتوان درآمد بالایی را بدست آورد. کاهش هزینه مصرفی و بدست آوردن
سود بیشتر برای صنعت نفت میتواند دلیل بسیار مهمی برای استفاده از این فناوری
نوین در صنعت نفت باشد. فناوری نانو به چندین زیر مجموع بزرگ و کاربردی تقسیم
میشود؛ که ما در این کتاب سعی کردهایم کاربردهای مهم و بسیار ضروری را با استفاده
از نانو مواد بررسی کنیم. نانو مواد توانسته خود را به راحتی در بخشهای پرهزینه و
همچنین کاربردی صنعت نفت مانند گل حفاری، سیمان حفاری، تجهیزات، آزمایشات
و شبیهسازی، عملیات ازدیاد برداشت، پتروشیمیها و... به خوبی جای دهد

برچسب های محصول
فیلترها
Sort
display