جستجو

بیت‌کوین و بلا‌کچین برای عموم

بیت‌کویـن و سـایر کریپتوهایـی کـه امروز قشـر قابل توجهـی از مردم درمـوردش حرف می‌زنند هـم کم کـم دارد بـه یکـی دیگـر از واقعیت‌هـای روتیـن زندگـی مـدرن تبدیـل می‌شـود. بـا ایـن تفـاوت کـه هنـوز بـه کل زندگی‌مـان مسـلط نشـده و حـالا هـم افـراد ز یـادی هسـتند کـه آن را نمی‌شناسـند و نمی‌داننـد کـه بـزودی قـرار اسـت قد و هیکلـش بزرگتـر از همیشـه روی زندگـی مالی‌مـان سـایه بینـدازد.
ارسال رایگان
105,000 تومان
decrease increase
اشترک گذاری

این کتاب، آموزش کار با بیت‌کوین است. به موضوعاتی مانند ساخت کیف پول‌ها، انتقال
پول، معرفی کیف پول‌ها، معرفی کریپتوکارنسیهای دیگر و غیره می‌پردازد. این آموزش گام به گام
و ساده‌ای است که هرکسی می‌تواند با تمرین و تکرار با روش‌هایی کار با کیف پول‌ها آشنا شود
و در این کار به مهارت برسد. به نکات کلیدی این کتاب توجه کنید. به اخطارها و هشدارها و
نکات فنی دقت کنید. این کتاب علاوه بر مطالب عملی، به نکات تئوری و ایده‌ها و نظریه‌های
کار با بیت‌کوین و ارزهای دیگر نیز می‌پردازد.


این کتاب، آموزش کار با بیت‌کوین است. به موضوعاتی مانند ساخت کیف پول‌ها، انتقال
پول، معرفی کیف پول‌ها، معرفی کریپتوکارنسیهای دیگر و غیره می‌پردازد. این آموزش گام به گام
و ساده‌ای است که هرکسی می‌تواند با تمرین و تکرار با روش‌هایی کار با کیف پول‌ها آشنا شود
و در این کار به مهارت برسد. به نکات کلیدی این کتاب توجه کنید. به اخطارها و هشدارها و
نکات فنی دقت کنید. این کتاب علاوه بر مطالب عملی، به نکات تئوری و ایده‌ها و نظریه‌های
کار با بیت‌کوین و ارزهای دیگر نیز می‌پردازد.


برچسب های محصول
فیلترها
Sort
display