جستجو
40,000 تومان
اشترک گذاری

چرخ فلک و گردش ایام و قواعد و ضوابط عالم هیچ کج‌رفتاری و جرمی را نمی‌پذیرند و به همین پایه و اساس هم مرتکبین اعمال خلاف نمی‌توانند از مکافات عمل خویش غافل شوند و در امان باشند.
فلک آگاه و عادل، بدون آنکه دادگاهی تشکیل شود، خود گریبان خطاکاران را می‌گیرد و آنها را به سزای اعمالشان می‌رساند و حرف آخر اینکه:
ساده‌اندیشی است اگر تصور کنم می‌توان بد کرد و ستمگر بود و دروغ گفت و بدون مکافات قسر در رفت و گریخت و به ریش دیگران خندید!
نه این تصوری ابلهانه است، زیرا هر چه کنیم، خوب یا بد، سرانجام به سوی ما بازمی‌گردد و آنچه را کاشته‌ایم درو می‌کنیم.

چرخ فلک و گردش ایام و قواعد و ضوابط عالم هیچ کج‌رفتاری و جرمی را نمی‌پذیرند و به همین پایه و اساس هم مرتکبین اعمال خلاف نمی‌توانند از مکافات عمل خویش غافل شوند و در امان باشند.
فلک آگاه و عادل، بدون آنکه دادگاهی تشکیل شود، خود گریبان خطاکاران را می‌گیرد و آنها را به سزای اعمالشان می‌رساند و حرف آخر اینکه:
ساده‌اندیشی است اگر تصور کنم می‌توان بد کرد و ستمگر بود و دروغ گفت و بدون مکافات قسر در رفت و گریخت و به ریش دیگران خندید!
نه این تصوری ابلهانه است، زیرا هر چه کنیم، خوب یا بد، سرانجام به سوی ما بازمی‌گردد و آنچه را کاشته‌ایم درو می‌کنیم.

فیلترها
Sort
display