جستجو

آمار و ریاضی در علوم ورزشی

140,000 تومان
decrease increase
اشترک گذاری

آشنایی با مفاهیم و کاربرد ریاضیات و آماردر تمامی  علوم و رشته‌ها اصل جدائی ناپذیر است. بویژه امروزه با توسعه و گسترش فناوری‌های گوناگون و لزوم محاسبات و پیش بینی‌های مرتبط (احتمالات) لزوم اطلاعات بیشتری را از مباحث ریاضی و شاخه‌های وابسته به آن را ضروری ساخته است. بطور مثال در حرکت های پرتابی سرعت اولیه و یا زاویه پرتاب و محاسبه برد موثر در پرتاب یک توپ یا گوی ورزشی به سمت هدف می بایست  با محاسبات دقیقی از قبیل رسم منحنی و نیرو و یا سرعت اولیه صورت پذیرد. پس معادله مسیر منحنی در اینجا کاربرد دارد. به طور کلی امروزه اکثر قریب به اتفاق رشته‌های ورزشی از معیارهای علمی تبعیت میکنند. چنانکه یک ضربه به توپ (نیروی وارده) در حرکت  به سمت دروازه و یا یک پاس به هم تیمی و زاویه نیروی وارده از سوی او و درنتیجه برآیند نیروها، مسیر نهایی توپ را معین می سازد (برآیند و جهت بردارها) و در بسیاری موارد در تجزیه و تحلیل رفتاری یک بازیکن از علم آمار استفاده میشود. از دانشجویان انتظار میرود مفاهیم ریاضیات نظیر تابع، متغیر، نمودار، توابع جبری و مثلثاتی و نحوه بکارگیری قوانین مربوطه را با دقت فراگیرند. استفاده از نرم افزارهای مرتبط با مفاهیم ریاضیات و آمار یکی دیگر از اهداف این کتاب است . لازم به توضیح است که این کتاب درواقع به صورت اختصار مباحث مدنظر را بررسی میکند و دانشجویان لازم است با توسعه مطالب و ذکر مثالهای عملی و کاربردی در فراگیری بهینه آنها  بکوشند.

آشنایی با مفاهیم و کاربرد ریاضیات و آماردر تمامی  علوم و رشته‌ها اصل جدائی ناپذیر است. بویژه امروزه با توسعه و گسترش فناوری‌های گوناگون و لزوم محاسبات و پیش بینی‌های مرتبط (احتمالات) لزوم اطلاعات بیشتری را از مباحث ریاضی و شاخه‌های وابسته به آن را ضروری ساخته است. بطور مثال در حرکت های پرتابی سرعت اولیه و یا زاویه پرتاب و محاسبه برد موثر در پرتاب یک توپ یا گوی ورزشی به سمت هدف می بایست  با محاسبات دقیقی از قبیل رسم منحنی و نیرو و یا سرعت اولیه صورت پذیرد. پس معادله مسیر منحنی در اینجا کاربرد دارد. به طور کلی امروزه اکثر قریب به اتفاق رشته‌های ورزشی از معیارهای علمی تبعیت میکنند. چنانکه یک ضربه به توپ (نیروی وارده) در حرکت  به سمت دروازه و یا یک پاس به هم تیمی و زاویه نیروی وارده از سوی او و درنتیجه برآیند نیروها، مسیر نهایی توپ را معین می سازد (برآیند و جهت بردارها) و در بسیاری موارد در تجزیه و تحلیل رفتاری یک بازیکن از علم آمار استفاده میشود. از دانشجویان انتظار میرود مفاهیم ریاضیات نظیر تابع، متغیر، نمودار، توابع جبری و مثلثاتی و نحوه بکارگیری قوانین مربوطه را با دقت فراگیرند. استفاده از نرم افزارهای مرتبط با مفاهیم ریاضیات و آمار یکی دیگر از اهداف این کتاب است . لازم به توضیح است که این کتاب درواقع به صورت اختصار مباحث مدنظر را بررسی میکند و دانشجویان لازم است با توسعه مطالب و ذکر مثالهای عملی و کاربردی در فراگیری بهینه آنها  بکوشند.

برچسب های محصول
فیلترها
Sort
display